Promocja - darmowa dostawa

Aby skorzystać z promocji w wyznaczonym okresie jej trwania, nalerzy dokonać zamówienia produktu lub produktów objętych promocją. Są to wszystkie materace, meble produkcji HM Helvetia Meble oraz produkt lub produkty, których łączna wartość brutto wynosi minimum 500 PLN. Darmowym transportem nie są objęte meble tapicerowane.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Darmowa Dostawa” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży wikimeble.pl, zwanych dalej Regulaminami sprzedaży, w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.
 2. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa”, zwanej dalej „Promocją”, jest WIKI MEBLE Krzysztof Fras, Dobrydział 18a, 98-400 Wieruszów, REGON 101391270, numer NIP 997-001-37-98, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 3. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminu sprzedaży.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.
 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja obowiązuje w okresie podanym na liczniku czasowym i obejmuje wszystkie materace, meble produkcji HM Helvetia Meble oraz zakupy za minimum 500 PLN brutto, z wyłączeniem mebli tapicerowanych, stołów i krzeseł.
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty objęte promocją w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem https://www.wikimeble.pl, otrzyma dostawę tego Produktu lub Produktów na koszt Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z Organizatorem lub wyspecjalizowanym transportem Organizatora.
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta.
 4. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.
 5. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi rabatów, Produktów w indywidualnej promocji  oraz kosztów dostawy Produktów.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu: https://www.wikimeble.pl/return-add lub na adres biuro@wikimeble.pl.
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://www.wikimeble.pl/promo,
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2019 r.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij